نوشتار

در دنیای امروز، بیشترین کاربرد مهارت نوشتن برای نامه نگاری است. نامه که امروزه فقط از طریق ایمیل و شبکه های اجتماعی انتقال می یابد، دارای اصولی خاص برای نگارش است. 

به عبارت دیگر با همان زبانی که صحبت میکنیم نمیتوانیم نامه بنویسیم، درست مانند زبان فارسی، نیاز است که رسمیت را رعایت کرده و در انتخاب واژگان و جملات حساس باشیم.