تلفظ

تلفظ صحیح کلمات و جملات از اصلی ترین مباحث یادگیری زبان است. 

البته جای نگرانی و حساسیت بیش از حد نیست. 

زمانی که هدف اصلی زبان و مکالمه انتقال پیام باشد، حساسیت به تلفظ تا جایی کاهش پیدا میکند که انتقال پیام صورت گیرد، بیشتر از این مقدار وارد حوزه تسلط و ایده آل در زبان میشود که بر همگان واجب نیست. 

با این حال سعی خواهم کرد نکات ضروری مربوط به تلفظ را برای زبان آموزان عزیز در این بستر فراهم کنم.