اخبار

آیا به اخبار ایران و جهان علاقه مندید؟ 

میخواهید هم اخبار را دنبال کنید و هم زبان انگلیسی رسمی یادبگیرید؟

پس با من همراه شوید در دوره های خودآموز اخبار انگلیسی