آهنگ

گوش دادن به آهنگ به تنهایی قطعا شما را به جایی نخواهد رساند. 

به عبارت دیگر اگر فکر میکنید بدون هیچ منبع دیگری وفقط با گوش دادن به آهنگ روزی خواهید توانست به طور مسلط به زبان انگلیسی سخن بگویید، سخت در اشتباهید!

ولی کمک و همیاری آهنگ برای یادگیری و مرور واژگان و تلفظ ها بر کسی پوشیده نیست.