گرامر

مطالعه گرامر به تنهایی و خارج از بافت جمله و مکالمه، هیچگاه لذت بخش نبوده و بازده بالایی ندارد. 

از این رو سعی نمودم با هدف ایجاد ارتباط، حداقل گرامر را در بخش های مختلف در اختیار زبان آموزان عزیز قرار دهم تا هم از صحت کلام دور نشویم و هم به دلیل آسان نبودن ذات گرامر، باعث دلسردی آنان نشوم. 

100 فعل پرکاربرد زبان انگلیسی

دوره گرامر ویژه مکالمه - رایگان!

ضمائر نامعین anybody – everybody و …