فیلم و سریال

بی شک دیدن مستمر و تحلیلی فیلم و سریال های زبان اصلی بر افزایش سطح زبان ما تاثیر مثبت دارد. 

اما یک سوال: چه فیلم و سریالی ببینیم؟

آیا همه فیلم ها برای یادگیری مناسب هستند؟ 

چطور ببینیم؟

آیا با زیرنویس فارسی ببینیم؟

جواب به همه این سوال ها را در این بخش خواهید یافت.